اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

  ﺑﻨﻔﺸﻪ 5145 


 

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن ﭘﺪر ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ. او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﺪود 70 درﺻﺪي دارد و ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺪر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ. ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻪ دار اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﺤﺼﻞ و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ دارد. آن ﻫﺎ در ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪﺷﺎن ﯾﺎراﻧﻪ و درآﻣﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺪر اﺳﺖ. ﭘﺪر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛   اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ Sponsor now

نیایش

  ﯾﺎس 6915


 

ﯿﺎﯾﺶ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﯽ اف )ﺗﻮده ﻋﻔﻮﻧﺖ در رﯾﻪ( دﭼﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت 12 روز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎران ﺳﯽ اف در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮري راﯾﮕﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮراك و اﯾﺎب و ذﻫﺎب آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان دﺷﻮار اﺳﺖ. ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 12 روز در ﺗﻬﺮان ﺑﺴﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق را ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮدك ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻧﯿﺎﯾﺶ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺪر ﺑﺎ واﻧﺖ ﻓﺮﺳﻮده اي ﮐﻪ دارد در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و درآﻣﺪ وي ﻃﻮري ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮآﯾﺪ. ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ دارد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. آن ﻫﺎ در ﯾﮏ اﺗﺎق در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻي ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﺪري ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ


Sponsor now

ﻣﺤﻤﺪ

6462   ﺑﻨﻔﺸﻪ


 

محمد داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. ﭘﺪر او ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري اﻋﺼﺎب و روان اﺳﺖ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺼﺎب و روان ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺴﺘﺮي اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ در ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﭘﺮدازد و درآﻣﺪ اﻧﺪﮐﯽ دارد. ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﺤﻤﺪ 2 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و داﺋﻤﺎ ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﯿﺠﺎري اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖSponsor now

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﯾﺎس 6916

 

ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. ﭘﺪر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ از آرﺗﺮوز و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺨﺎع رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد وﻟﯽ ﺑﺮاي اﻣﺮار ﻣﻌﺎش در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮ دوم او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮ اول ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻪ اي داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮش آن را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﻠﻎ آن را ﺑﺮاي دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﻫﻤﺴﺮ دوﻣﺶ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد و در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي آن ﺟﺎ ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎدر ﻗﺒﻼ ﮐﺎرﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ازدواج و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن دﺧﺘﺮش ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻃﻼ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده اﺳﺖ. آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖSponsor now

علی

6464  ﺑﻨﻔﺸﻪ


 

ﻋﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. ﭘﺪر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ و ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ دارد و در ﻫﻔﺘﻪ 3ﺑﺎر دﯾﺎﻟﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﮕﻦ ﺷﺪه و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﺸﺎن داراي 6ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻐﺎزه ﺟﻠﻮﺑﻨﺪي اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ. 3 ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺰل آن ﻫﺎ واﻗﻊ در روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آن ارﺛﯿﻪ از ﭘﺪرﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﺎ وام ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز آن را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﯾﮏ ﻣﻮﺳﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﯾﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﮐﻔﺎف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖSponsor now

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﯾﺎس 6861


 

ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﮐﻠﯿﻪ او از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن دو ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري روزﮔﺎر را ﺳﭙﺮي ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن اﻧﺪك ارﺛﯿﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﺪري را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم دو ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻨﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺎدر ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري اﻋﺼﺎب و روان ﺷﺪه اﺳﺖ. او ﺧﺎﻧﻪ دار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﭘﺪر و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮادر ﻓﺎﻃﻤﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮدك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. او در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺮم آﺑﺎد ﻧﻮﺑﺖ روزاﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺮادر در ﮐﻨﺎر درس ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺑﺎزار درآﻣﺪ اﻧﺪﮐﯽ دارد و ﺑﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ دوش ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺪر از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺄس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. آن ﻫﺎ در ﻣﻨﺰﻟﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر اﻫﺪا ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ وام ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي آن ﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮدك و ﯾﺎراﻧﻪ و درآﻣﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺮادر از دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ


Sponsor now

اﻣﯿﺮرﺿﺎ

6459  ﺑﻨﻔﺸﻪ


 

امیررﺿﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺴﺘﻌﺪي اﺳﺖ. او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻠﺞ ﺻﻮرت؛ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺼﺐ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎري ام اس دارد و در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺴﺘﻤﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﻮده در ﺳﯿﻨﻪ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻘﻮق و ﯾﺎراﻧﻪ ﺻﺮف درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻣﯿﺮ رﺿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد. ﺧﻮاﻫﺮ او در دوران ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﺒﻠﻐﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام ازدواج او ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﺋﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده و ﻓﻀﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ اﻣﯿﺮ رﺿﺎ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖSponsor now

اسما

ﯾﺎس 6917


 

اﺳﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري اش درﮔﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ2 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ درﻣﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ درد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. او ﺑﺴﯿﺎر ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻒ اﺳﺖ و ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﺪارد. ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر رﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮان ﻧﺪارد ﻋﺬر وي را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎري در ﻣﻨﺎزل ﺳﻌﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﺎﻧﻮاده دارد. آن ﻫﺎ در ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺴﺎط  را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ دﯾﮕﺮي ﻧﺪارﻧﺪ. اﺳﻤﺎ و ﺑﺮادرش وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو از ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ اﺳﻤﺎ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖSponsor now

آرتین

6467  ﺑﻨﻔﺸﻪ


 

آرﺗﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي اﺳﺖ. وي از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺎﯾﺰه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭘﺪرش ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎري ﺑﻮده و ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺮك ﭘﺪر اﻧﺠﺎم داده وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﺪر اﻋﺘﯿﺎدش را ﺗﺮك ﻧﮑﺮده و ﻣﺎدر از وي ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎدر، ﭘﺪر ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮزﻧﺪش را داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﭘﺪر ﺧﺒﺮي ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺎدر در ﻗﺒﺎل ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪﺷﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮي اﻧﺪك ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﯾﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎف ﺧﺮج و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺷﺨﺺ ﺧﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ و وام ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﺎدري؛ ﻣﻨﺰﻟﯽ را رﻫﻦ ﮐﺮده و در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎدر ﻣﺪرك ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دارد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ آرﺗﯿﻦ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖSponsor now

ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ

ﯾﺎس 6835


 

ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺴﺘﻌﺪي اﺳﺖ. واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺪر ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺎدر اﺳﺖ. ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد و ﺧﺎﻧﻪ دار اﺳﺖ و در ﺟﺴﺘﻮ ﺟﻮي ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮي اﻧﺪﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﯿﺠﺎري اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ.Sponsor now